Privatumo politika

Bendrosios nuostatos.

1.1. A.Strižak ind.įm. (toliau – „individuali įmonė“) gerbdama savo klientų, įskaitant svetainės http://vm-vingio.lt (toliau – „Svetainė“) lankytojų ir mokinių (toliau – „Klientai“), teisę į privatumą, įsipareigoja užtikrinti jų asmens duomenų apsaugą bei jų, kaip duomenų subjektų, teisių užtikrinimą.

1.2. Ši privatumo politika reglamentuoja pagrindinius visų įmonės klientų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus bei tvarką.

1.3. Naudodamiesi įmonės svetaine ar paslaugomis, tuo suteikdami įmonei savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis (išskyrus dėl duomenų tvarkymo veiksmų, kuriems reikės atskiro Jūsų sutikimo). Naudodamiesi šia svetaine, Jūs patvirtinate, kad sutinkate laikytis šių taisyklių (išskyrus atvejus kai duomenis tvarkyti reikia Jūsų atskiro sutikimo).

1.4. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – „Reglamentas“), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – „ADTAĮ“), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – „ERĮ“) ir kitų taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų.

Kokius Jūsų asmens duomenis mes renkame?

2.1. Įmonė renka ir toliau tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs patys pateikiate, registruodamiesi, užsakydami paslaugas ir (ar) pirkdami prekes Svetainėje arba užsisakydami paslaugas kitu būdu: vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono nr., duomenys, susiję su paslaugų teikimu, užsakymo detalės, sąskaitų numeriai, mokėjimų detalės, informacija apie sutikimą ir nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, slaptažodžiai, bet kokie kiti duomenys, kuriuos Jūs pateikiate papildomai savo iniciatyva, registruodamiesi, užsakydami paslaugas ir (ar) pirkdami prekes. Jūsų asmens duomenys yra saugomi įmonės mūsų bendradarbiavimo laikotarpiu ir 10 (dešimt) metų pasibaigus bendradarbiavimui.

2.2. Surinktus Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs netiesiogiai pateikiate, registruodamiesi, užsakydami paslaugas ir (ar) pirkdami prekes Svetainėje, įmonė ir toliau tvarko, t.y. šie duomenys yra automatiškai surenkami iš Jūsų naudojamų kompiuterių ir (ar) mobiliųjų įrenginių, Jums prisijungus prie Svetainės: prisijungimų IP adresai ir laikai, vartotojo naudojama naršyklė ir jos versija, žiniatinklio svetainės, kuriose lankėtės prieš patekdami į mūsų Svetainę, duomenys apie paslaugų naudojimą ir pan. Šie duomenys yra saugomi įmonės mūsų bendradarbiavimo laikotarpiu ir priklausomai nuo duomenų, iki vienerių metų nuo šio laikotarpio pabaigos. Šie duomenys gali būti saugomi ilgesnį laiką, jei yra kitų teisinių pagrindų tokiam saugojimo laikotarpiui.

Kokiais tikslais yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys?

3.1. Įmonės tvarko aukščiau nurodytus Jūsų asmens duomenis šiais duomenų tvarkymo tikslais: įmonės klientų identifikavimui jos informacinėse sistemose, registruojantis Svetainėje bei prisijungiant prie savo paskyros, paslaugų ir / ar prekių pirkimo apdorojimui ir administravimui, su paslaugų užsakymu susijusių buhalterinių dokumentų administravimui, susisiekimui su Jumis, sutartinių įsipareigojimų vykdymui, tiesioginės rinkodaros tikslais (tik turint duomenų subjektų išankstinius sutikimus).

Kaip yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys?

4.1. Įmonė užtikrina, kad Jūsų asmens duomenys bus: tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu, adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant anksčiau išvardintų tikslų, dėl kurių jie tvarkomi, tikslūs ir prireikus atnaujinami, tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ir organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo Duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto Duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

Jūsų kaip duomenų subjekto teisės.

5.1. Jūs turite šias žemiau nurodytas duomenų subjektų teises, kurias mes įgyvendinsime, gavę iš Jūsų prašymą (el. Paštu vingiovmmokykla@gmail.com ; siunčiant paštu, adresu Vingio g. 16, Klaipėda) tinkamai patvirtinus savo tapatybę:

5.1.1. susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi,

5.1.2. reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis,

5.1.3. reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs Jūsų asmens duomenys,

5.1.4. reikalauti, kad Bendrovė ištrintų su Jumis susijusius asmens duomenis, jeigu:

5.1.4.1 jie nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;

5.1.4.2. jūs atšaukiate sutikimą, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis;

5.1.4.3. asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;

5.1.4.4. kitais Reglamente nustatytais pagrindais;

5.1.5. reikalauti, kad Įmonė apribotų Jūsų asmens duomenų tvarkymą;

5.1.6. gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Įmonei susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (taip pat turite teisę paprašyti Įmonės perkelti Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui);

5.1.7. nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi (pvz., dėl tiesioginės rinkodaros ar kita).

5.2. Informuojame, kad Jūs, manydami, kad Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisės yra pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Daugiau informacijos apie Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ir skundų nagrinėjimą galite rasti čia: https://www.ada.lt

Kam teikiami Jūsų asmens duomenys?

6.1. Įmonės darbuotojų prieiga prie Jūsų asmens duomenų suteikiama tik esant būtinybei įgyvendinti savo pareigas ir tik darbuotojui įsipareigojus laikytis konfidencialumo reikalavimų.

6.2. Įmonė gali pateikti Jūsų asmens duomenis: teisėsaugos institucijoms, kuomet tam yra teisinis pagrindas, atsakant į oficialius valstybės institucijų bei teismo prašymus, tačiau, tik įsitikinus šių prašymų teisėtumu, kitiems tretiesiems asmenims su Jūsų sutikimu.

6.3. Jūsų asmens duomenys dėl atitinkamų paslaugų Jums teikimo, gali būti teikiami į kitas valstybes (įskaitant trečiąsias valstybes), tačiau tik su Jūsų sutikimu.

6.3.1. VĮ Regitra;

6.3.2. Vairavimo mokyklos (tik pagal kliento pareikalavimą);

6.3.3. Lietuvos vairuotojų rengimo įstaigų asociacija;

6.3.4. Lietuvos transporto saugos administracija;

6.3.5. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie SADM SODRA.

6.4. Mes pasitelkiame tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės būtų įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisių apsauga.

6.5. Pažymime, kad aukščiau nurodyti duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus.

6.6. Duomenų tvarkytojas negali pasitelkti kito duomenų tvarkytojo be išankstinio konkretaus arba bendro rašytinio Įmonės leidimo.

6.7. Jūsų asmens duomenys dėl atitinkamų paslaugų Jums teikimo, gali būti teikiami į kitas valstybes (įskaitant trečiąsias valstybes), tačiau tik su Jūsų sutikimu.

Google Analytics

Svetainėje pateikiamos nuorodos.

7.1. Svetainėje bus pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, į teisės aktus, taip pat nuorodos į socialinius tinklus. Pažymėtina, kad trečiųjų šalių svetainėms, kurių nuorodos pateikiamos Svetainėje, yra taikomos šių svetainių privatumo politikos ir Įmonė neprisiima atsakomybės už šių svetainių pateiktos informacijos turinį, jų veiklą bei jų privatumo politikų nuostatas.